Przejdź do treści

2it.pl

Koszyk (0)

Wartość zamówienia: 0,00 zł

 • Twój koszyk jest pusty

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy 2it.pl, zwany dalej „Sklepem” działa w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, w szczególności w zgodzie z kodeksem cywilnym oraz ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

2. Właścicielem sklepu internetowego 2it.pl jest firma Logon S.A. w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 7a, 85-098 Bydgoszcz, tel. (052) 326 00 00, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000161973, NIP 554-023-16-68

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie umów zawieranych ze wszystkimi klientami. W przypadku gdy w poszczególnych zapisach Regulaminu mówi się o prawach konsumenta prawa, te zastrzeżone są wyłącznie dla klientów będących konsumentami w rozumieniu Art. 221 kodeksu cywilnego.

4. Za konsumenta zgodnie z Art. 221 kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

6. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

7. Zasady korzystania z serwisu i usług za pośrednictwem poczty elektronicznej określone są w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronie http://www.2it.pl

8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu danych, informacji itd. dotyczących realizacji umowy na podane przez klienta nr telefonów, adres email, adres do korespondencji.

II. ZAKUPY

1. W sklepie internetowym zakupów można dokonać poprzez połączenie internetowe (''dodaj do koszyka''). Zamówienia można także składać e-mailem na adres 2it@2it.pl z tematem ''Zamówienie'' lub telefonicznie pod numerem 52 326 00 81.

2. Minimalna wartość zamówienia wynosi: 100 zł netto (123 zł brutto)

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 8.00 pierwszego następującego po tych dniach dnia roboczego.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

5. Odesłanie treści zamówienia na adres zamawiającego wykonywane jest przez automat i służy wstępnej weryfikacji klienta oraz daje zamawiającemu możliwość sprawdzenia treści zamówienia. Podjęcie realizacji zamówienia wymaga podania numeru telefonu klienta. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, po weryfikacji dokonanej przez asystenta sklepu, o czym klient zostanie poinformowany w ciągu 48 godzin roboczych. Termin realizacji zamówień uzależniony jest od potrzeb klienta oraz asortymentu i stanu w magazynie firmy LOGON SA. Standardowo zamówienia są wysyłane w ciągu 48 godzin.

6. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówiony przez Klienta towar będzie niedostępny.

III. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁEK

1.Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto. W przypadku sprzedaży towarów objętych procedurą VATu odwróconego mają zastosowanie odpowiednie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Każdorazowo wystawiana jest faktura VAT. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez swojego podpisu.

3. Warunki płatności:

- przy odbiorze towaru - płatność gotówkową u kuriera,

lub

- przedpłata przelewem na konto bankowe na podstawie faktury Proforma (brak zapłaty w terminie 3 dni powoduje anulowanie zamówienia),

Lub

- kartą płatniczą/Blik przez Internet.

4. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy spedycyjnej „DPD”.

5. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) firmą spedycyjną DPD:

- do 30 kg:

a) 16,18 zł netto (19,90 zł brutto) do kwoty zamówienia netto 1000,- zł (1230,- zł brutto).

b) Przy zamówieniu przekraczającym kwotę netto 1000,- zł (1230,- zł brutto), koszty dostarczenia pokrywa LOGON SA

- powyżej 30kg oraz paczki wielkogabarytowe:

a) 70,00 zł netto (86,10 PLN brutto)

6. W przypadku nieodebrania przesyłki bez uzasadnienia Klient zostanie obciążony kosztami powtórnej wysyłki oraz dodatkowymi kosztami obsługi w kwocie 30 PLN netto.

IV. DOSTAWA

1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany, zdeklarowany przez kupującego w formularzu zamówienia, przez firmę kurierską w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Sposób dostawy, realizacja wysyłki i weryfikacja zamówienia:

Zamawiane towary są przesyłane do klienta, poprzez firmy kurierskie na terenie całej Polski. Każda przesyłka jest ubezpieczona. W przypadku nieobecności adresata, kurier zostawi awizo, na którym będzie podany numer przesyłki oraz numer telefonu, nazwa i adres przewoźnika. Pod tym numerem będzie można ustalić ponowną godzinę dostarczenia przesyłki. Z reguły jest to następny dzień roboczy. W przypadku doręczenia przesyłki należy zwrócić uwagę na firmowe taśmy zabezpieczające LOGON SA. W przypadku stwierdzenia ich naruszenia, można odstąpić od przyjęcia paczki oraz powiadomić nas o zaistniałym fakcie (telefonicznie, mailem, faksem). Kurier wówczas sporządza protokół odmowy przyjęcia paczki. Jeśli taśmy zabezpieczające są nienaruszone, kurier pobiera opłatę (w przypadku wysyłki za pobraniem) i wydaje paczkę. Po zapłaceniu należy otworzyć paczkę przy kurierze i sprawdzić zgodność zawartości paczki z danymi na fakturze oraz zamówieniu. W przypadku niezgodności zawartości paczki z deklarowaną zawartością, należy paczkę oddać kurierowi i spisać protokół niezgodności oraz powiadomić nas o zaistniałym fakcie (telefonicznie, mailem, faksem), przesyłka zwrotna realizowana jest na nasz koszt.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w punktach poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na formularzu https://2it.pl/odstapienie_od_umowy_sprzedazy.pdf stanowiącym załączniki do Regulaminu na adres Logon S.A. w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 7a, 85-098 Bydgoszcz lub mail-em na adres: 2it@2it.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 1 rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Logon SA wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz LOGON lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Logon do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Logon zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Logon, Logon nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Logon nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Niego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Konsumentowi, nie przysługuje prawo wskazane w pkt V.1 w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5) w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8) zawartej w drodze aukcji publicznej;

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Logon o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE

1. Sklep dostarcza towary bez wad. Sklep jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

3. Sklep nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można składać, bezpośrednio w Logon S.A. w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 7a, 85-098 Bydgoszcz lub przesłać na ten adres a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji podawane są telefonicznie na nr 52 326 00 81.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Między innymi:

1) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Miejski Rzecznik Konsumentów w Bydgoszczy Krzysztof Tomczak

email: mrk@um.bydgoszcz.pl

2) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedawcą, http://www.wiih.com.pl/images/stories/wiih/wniosek_o_mediacje.pdf

3) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

Stały sąd polubowny Konsumencki /przy Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy/ ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszczy Sad.konsumencki@wiih.com.pl

2. Konsument ma możliwość rozwiązać spór on-line za pośrednictwem poniższej platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i określa tryb przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez LOGON S.A.

2) Nasza firma za swój najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań stawia przestrzeganie praw i wolności osoby i obywatela w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

3) Dane osobowe, które podajesz podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu do prawidłowego działania strony internetowej, usług i realizacji złożonego zamówienia.

4) Wszystkie dane zbierane są na podstawie zgody użytkownika na warunki zbierania danych w naszym serwisie i plików “cookies” dla złożonego zamówienia.

5) Ich przesyłanie odbywa się bezpiecznym protokołem SSL 128 (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych w trakcie przesyłania, zarówno od klienta do sklepu internetowego, jak i z powrotem. Nikt postronny nie ma więc wglądu do Twoich danych personalnych.

6) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w ust. 1.

7) Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim. Zbierany wyłącznie dane i informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane zgromadzone dane osobowe, jest: LOGON S.A. z siedzibą w Bydgoszczy jako właściciel sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.2it.pl zwanym dalej 2it.pl

ul. Piotrowskiego 7A

85-098 Bydgoszcz

Kontakt telefoniczny możliwy w godzinach pracy - od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00

tel. 52 326 00 00 (centrala)

tel. 52 326 00 81 (dział handlowy 2it.pl)

fax 52 326 00 99

www.logon.pl

NIP: 554-023-16-68, REGON: 090548305

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Nr rachunku: 16 1600 1462 1079 4851 4000 0002

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nr KRS 0000161973, Kapitał Akcyjny 2 000 000 PLN

Infolinia: 801 662 467

e-mail: 2it@2it.pl

Kontakt w sprawie uzyskania informacji co do zakresu przetwarzania danych osobowych

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować na adres 2it@2it.pl

Dane kontaktowe:

logon@logon.pl

Skąd uzyskujemy Państwa dane

Wszystkie posiadane przez nas dane są przetwarzane w celu:

1) realizacji złożonych zapytań zamówień, zawartych umów, roszczeń wynikających z rękojmii lub gwarancji – art.6ust.1lit. a, b, c RODO

2) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 2it.pl stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, o ile nie istnieją prawnie uzasadnione potrzeby dalszego przetwarzania- art.6ust.1lit.f RODO Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww celów.

W przypadku niedostarczenia wymaganych danych osobowych 2it.pl nie będzie mógł wykonać wnioskowanych czynności lub wypełnić swoich uzasadnionych interesów.

3) Niniejsza polityka Firmy dotycząca przetwarzania danych osobowych dotyczy wszystkich informacji, które Firma może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową https://2it.pl/

4) Rodzaj zbieranych danych

Dane podawane przez Użytkownika

 • Imię i nazwisko
 • E-Mail
 • Adres zamieszkania
 • Telefon
 • Dane firmy
 • NIP

Komu udostępniamy Państwa Dane osobowe

Dane są udostępniane firmie spedycyjnej oraz innym upoważnionym osobom w niezbędnym zakresie dla realizacji wyżej wymienionych celów.

w/w dane zostaną przekazane producentom również w przypadku zakupu lub rejestracji licencji oprogramowania (licencja imienna).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

a) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na 2it.pl- do czasu wypełnienia tych zobowiązań przez 2it.pl, do upływu okresu przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

c) w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę - do czasu niezwłocznego usunięcia danych w oparciu o zgłoszone żądanie osoby, której dane dotyczą

d) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 2it.pl stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, o ile nie istnieją prawnie uzasadnione potrzeby dalszego przetwarzania

Czy 2it.pl przekazuje Twoje dane do państw spoza Unii Europejskiej?

Część danych może zostać przekazana poza teren Unii Europejskiej, ale będzie to wynikać tylko i wyłącznie z konieczności zamówienia, rejestracji oprogramowania lub uzyskania ceny specjalnej wg właściwej lokalizacji danego producenta lub jego centrum przetwarzania danych.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia względem 2it.pl co do zakresu przetwarzania danych osobowych:

W każdym momencie mogą Państwo zażądać:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony (art. 15 RODO)
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  (art. 18 RODO)
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych (art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo do wniesienia co do własnych danych osobowych

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy 2it.pl przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 9art.21 ust.1 RODO)

- skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w tym RODO.

Podstawa prawna: art.13ust.1i ust.2 oraz art.14ust.1i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 9 UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE ( RODO) stosowanego od 25.05.2018r.

Informacje dotyczące cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Cookies wykorzystywane są w celu:

- utrzymania sesji użytkownika serwisu, np.: żeby użytkownik nie musiał na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub zachowania zawartości koszyka,

- tworzenie statystyk odwiedzin strony.

Usuwanie i zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w dowolnym momencie może usunąć lub zarządzać plikami cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Zmiany ustawień mogą ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji o cookies http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

IX. Spory Sądowe

Spory sądowe pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane są przez sąd według właściwości określonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Spory pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane są przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

2. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie 2it.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na podany przez Klienta adres e-mail).

3. Regulaminu może być jednostronnie zmieniony przez właściciela sklepu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych oraz Klientów, którzy złożyli zamówienie na towar a towar nie został im dostarczony.

4. Kontakt z asystentem jest możliwy pod adresem e-mail 2it@2it.pl, lub poprzez infolinię 0801 662 467, lub 52 326 00 81.

5. Firma Logon S.A. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r ''O ochronie danych osobowych''. Konsument ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych z baz wysyłając taką informację na adres 2it@2it.pl

6. Zasady polityki prywatności zawarte są na stronie https://2it.pl/politykaPrywatnosci.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 stycznia 2023 r.

Witryna stosuje pliki cookies. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Zamknij